WEATHER IN OKINAWA TODAY
Max 28.06° C / Min 28.06° C
มรดกโลก
บัตรเชิญสำหรับมรดกโลก

จากกลางศตวรรษที่ 15 หรือ 450 ปีโดยประมาณ มีอาณาจักรศูนย์กลางบนปราสาทชุริโจในโอกินาวา
“ที่ดินกูซูกุและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรรีวกีว” เคยขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกในปี 2000 และเคยถูกพัฒนาอย่างอิสระ เป็นเกาะที่มีอิทธิพลต่อหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งญี่ปุ่น อาณาจักรนี้ยังพัฒนาวัฒนธรรมและความเชื่อในแบบของตัวเอง
จากการเฝ้าดูปราสาทถูกทำลายและรูปแบบสถาปัตยกรรม คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภูมิหลังของอาณาจักรรีวกีวและความหลักแหลมของชาวรีวกีว