เกาะหลักโอกินาวะ
เกาะหลักโอกินาวะตอนใต้ เกาะหลักโอกินาวะตอนเหนือ เกาะหลักโอกินาวะตอนกลาง