เกาะหลักโอกินาวะ

เกาะหลักโอกินาวะตอนใต้ เกาะหลักโอกินาวะตอนเหนือ เกาะหลักโอกินาวะตอนกลาง

แผนที่แสดงบริเวณภาพรวมของจังหวัดโอกินาวา

เขตมิยาโกะ เขตยาเอยามะ เกาะคุเมะ เกาะใกล้ๆกับเกาะหลักโอกินาวะ เกาะโทนาคิ เกาะหลักโอกินาวะ

เกาะหลักโอกินาวะ