VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

เทศกาลเกาะอิชิงาคิ (Ishigakijima Matsuri)

เทศกาลเกาะอิชิงาคิ (Ishigakijima Matsuri)

งานเทศกาลชาวเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะอิชิงาคิที่จัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี สิ่งที่น่าสนใจของงานจะอยู่ที่ขบวนพาเหรดใหญ่ของชาวเมืองที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ซึ่งขบวนพาเหรดที่มีผู้มาเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน ก็ทำให้งานมีความน่าตื่นเต้นขึ้นมาก

ในบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลจะมีการจัดการแสดงบนเวที และการแสดงชุดพิเศษจากศิลปินประจำท้องถิ่นด้วย

สถานที่จัดงาน สวนสาธารณะชินเอ (สถานที่จัดงานหลัก) และสถานที่จัดงานอื่นๆ /Shinei Park (main venue) and others
เว็บไซต์ https://yaimatime.com/schedule/event/77647/