ของต้องห้ามและของต้องจำกัดในโอกินาว่า
การกักกันสัตว์และพืช

การกักกันสัตว์และพืชใช้เพื่อป้องกันการนำเข้าและส่งออกสัตว์, ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และพืชหรือผลผลิตจากพืช ที่อาจเป็นพาหะของโรคหรือแมลงศัตรูของสัตว์และพืช จะมีการตรวจสอบที่ท่าเรือและสนามบินเพื่อป้องกันมิให้มีการนำเข้าและการแพร่ขยายของโรคและแมลงศัตรูพืช 
ประเทศญี่ปุ่นห้ามและจำกัดการนำเข้าสินค้าจากประเทศและภูมิภาคที่ระบุ เพื่อป้องกันการนำเข้าของโรคและแมลงศัตรูพืชจากต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์และการเกษตร 
การกักกันสัตว์และพืชยังครอบคลุมไปถึงประเทศและภูมิภาคอื่นด้วย ก่อนจะนำสัตว์, ผลิตภัณฑ์จากสัตว์, พืชหรือผลผลิตจากพืชออกจากโอกินาว่า คุณควรตรวจสอบกฎระเบียบเกี่ยวกับการกักกันสัตว์และพืชของประเทศปลายทาง จะมีการตรวจสอบก่อนนำสินค้าออกนอกประเทศญี่ปุ่นด้วย 
ติดต่อด่านกักกันสัตว์และพืชสำหรับรายละเอียด

ของที่ถูกห้ามไม่ให้นำออกจากโอกินาว่า

เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ รวมถึงจังหวัดโอกินาว่า มีศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายให้กับพืช เช่น มันเทศ และผลไม้รสเปรี้ยว เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของศัตรูพืช จึงต้องมีกฎหมายควบคุมการขนส่งพืชบางชนิดที่จะนำออกนอกโอกินาว่า โปรดระวัง หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ

มันเทศ (รวมถึงเบนิอิโมะด้วย)

คันดาบะ (ลำต้นและใบของมันเทศ)

พืชวงศ์ผักบุ้ง

ตระกูลผักบุ้ง

ต้นกล้า, กิ่ง, ใบของพืชตระกูลส้ม

ต้นกล้า, กิ่ง, และใบของต้นแก้วและต้นหอมแขก

พืชที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในเกาะคุเมะ

ด้วงงวงมันเทศถูกกำจัดหมดไปจากเกาะคุเมะเมื่อปี 2013 เพื่อป้องกันมิให้ด้วงงวงมันเทศกลับมาอีก จึงต้องมีกฎหมายควบคุมการนำเข้ามันเทศและอื่นๆ จากพื้นที่ที่มีด้วงงวงมันเทศ เช่น โอกินาว่าและอามามิสู่เกาะคุเมะ

มันเทศ (รวมถึงเบนิอิโมะด้วย)

คันดาบะ (ลำต้นและใบของมันเทศ)

พืชวงศ์ผักบุ้ง

ตระกูลผักบุ้ง

สิ่งนี้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสัตว์รบกวนเหล่านี้

ด้วงงวงมันเทศ

ด้วงงวงมันเทศ

เพลี้ยไก่แจ้ส้ม

โรคกรีนนิ่ง

ภาพถ่ายได้รับความเอื้อเฟื้อจากสำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืชนาฮะ (ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต)

บันทึก 1:
พืชด้านบนเป็นภาพตัวอย่าง

บันทึก 2:
สินค้าแปรรูป ผลไม้ และเมล็ดของพืชเหล่านี้จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการขนส่ง

บันทึก 3:
หากรากของหัวมันเทศผ่านการนึ่งแล้ว และต้นกล้าของซิททรัสและต้นแก้ว ฯลฯ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ก็สามารถนำออกจากโอกินาว่าได้ อย่างไรก็ตามโปรดติดต่อสำนักงานด้านล่างเพื่อความแน่ใจก่อน

บันทึก 4:
ผลไม้เช่นซิททรัส มะม่วง และมะละกอ เช่นเดียวกับผักอย่างมะระขี้นกและแตงโมสามารถนำออกจากโอกินาว่าได้อย่างเสรี

ติดต่อ: 
http://www.maff.go.jp/pps/j/information/languages.html#th (สำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืชนาฮะ โทร: (098)868-1679)
http://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html